źródło: www.airport.com.pl

Bezpieczeństwo i przepisy porządkowe

Zarządzenie nr 13/X/2012
Prezesa Spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
z dnia 19.10.2012 r.

w sprawie: Bezpieczeństwa i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów.

Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniska.

§2

Na terenie Portu Lotniczego Szczecin Goleniów zabrania się:

pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska;
wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska;
zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska;
spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych;
wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, poza przypadkami nadawania zwierząt do przewozu lotniczego;
prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem:
zbiórek pieniężnych,
działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej,
działalności artystycznej, politycznej oraz innej działalności zakłócającej porządek na lotnisku;
fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów, bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniskiem w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, komendantem placówki Policji lub naczelnikiem urzędu celnego - odpowiednio do tego, jakie czynności, stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane lub filmowane;
zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel lotniska lub przewoźnika lotniczego obowiązków służbowych;
dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska, urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się na terenie lotniska;
parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
naruszania określonych przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska;
przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref zastrzeżonych lotniska określonych przez zarządzającego lotniskiem;
wprowadzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub używania w tych strefach pojazdu bez ważnej przepustki samochodowej bądź odpowiedniego upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu pojazdów do tych stref;
pozostawania w porze nocnej bez uzasadnienia związanego z oczekiwaniem na przylot lub odlot statku powietrznego;
uchylania się od kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz przekraczania lub forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz nieuzasadnionego użycia przycisku bezpieczeństwa otwierającego drzwi.
Oczekiwania na pasażerów przez samochody korporacji taksówkowych współpracujących z Portem Lotniczym oraz innych wezwanych przez klienta poza miejscami do tego celu wyznaczonymi;

§3

Przepisu § 2 pkt. 2 nie stosuje się do przedstawicieli służb państwowych i samorządowych dysponujących bronią i materiałami niebezpiecznymi lub innymi przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska.
Przepisu § 2 pkt. 4 nie stosuje się do substancji psychotropowych stosowanych w wyniku udokumentowanego zalecenia lekarza.
Nie wymaga zgody Zarządzającego Lotniskiem realizacja materiałów prasowych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)), z zastrzeżeniem § 2 pkt. 7.

§4

Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu Lotniczego zobowiązane są do:

Niezwłocznego informowania Służby Ochrony Lotniska, funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, Policji i o pozostawionych bez opieki bagażach lub innych przedmiotach.
Niezwłocznego informowania pracowników Portu Lotniczego oraz Służb Ochrony Lotniska w przypadku stwierdzenia innych niż wymienione w punkcie 1 zagrożeń bądź niebezpieczeństwa dla użytkowników i obiektów Portu Lotniczego.
Stosowanie się do poleceń Służby Ochrony Lotniska, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, a także personelu służb lotniskowych i przewoźników lotniczych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony osób, statków powietrznych i obiektów lotniskowych.
Bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Lotniska w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.

§5

Zgodnie z art.210 ust. l pkt.7 Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002r, (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 ) osoba, która nie wykonuje zarządzeń i poleceń Zarządzającego Lotniskiem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa lotów lub porządkiem na lotnisku, podlega karze grzywny określonej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach wykroczenia.

§6

Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszym Zarządzeniu sprawuje Służba Ochrony Lotniska, Straż Graniczna, Policja oraz upoważnione służby Portu Lotniczego.

§7

Służba Ochrony Lotniska Portu Lotniczego jest uprawniona do zatrzymywania i unieważniania przepustek dla osób i pojazdów nie przestrzegających przepisów obowiązujących w strefie zastrzeżonej Portu

§ 8

W każdym przypadku budzącym Państwa wątpliwość należy zwrócić się do Służb Ochrony Portu Lotniczego.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.10.2012r